Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Nội Thất Quyết Loan

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ của Nội Thất Quyết Loan. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng đồng ý và tuân theo các điều khoản sau:

dieu-khoan-dieu-kien

1. Thỏa Thuận Điều Khoản:

Trước khi sử dụng dịch vụ của Nội Thất Quyết Loan, quý khách hàng cần đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Sự sử dụng của quý khách đối với dịch vụ của chúng tôi sẽ coi là việc chấp nhận và tuân theo mọi điều khoản và điều kiện được đưa ra trong tài liệu này.

2. Thay Đổi Điều Khoản:

Nội Thất Quyết Loan có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Mọi thay đổi này sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Quý khách hàng nên xem xét và kiểm tra các điều khoản và điều kiện thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng theo chính sách bảo mật. Quý khách hàng cũng nên tuân theo các quy định bảo mật được đề cập trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Sử Dụng Dịch Vụ:

Quý khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của Nội Thất Quyết Loan chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo tất cả các luật pháp và quy định hiện hành. Quý khách hàng không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích gian lận hoặc bất kỳ hoạt động phi pháp nào.

5. Trách Nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

6. Giải Quyết Tranh Chấp:

Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được giải quyết thông qua các quy trình và cơ chế xử lý tranh chấp mà chúng tôi thiết lập.

7. Quyền Từ Chối Dịch Vụ:

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc gây rối hoặc thiệt hại cho dịch vụ của chúng tôi.

8. Điều Khoản Điều Khoản:

Các điều khoản và điều kiện này là phần không thể tách rời của sự thỏa thuận giữa quý khách hàng và Nội Thất Quyết Loan và ảnh hưởng đến sự sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm tốt nhất và chúng tôi hi vọng rằng các điều khoản và điều kiện này sẽ giúp bảo đảm mối quan hệ tích cực và có lợi cho cả hai bên. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Chia sẻ đến nơi bạn muốn